Ogólne warunki zakupu

Stan 01.04.2019

Obowiązujące w obrocie handlowym z przedsiębiorcami, osobami prawnymi prawa publicznego oraz przy wyodrębnionym majątku publiczno-prawnym.

1. Zakres obowiązywania
 1. Poniższe warunki zakupu obowiązują wyłącznie w odniesieniu do naszych zamówień. Nie uznajemy zmian i uzupełnień oraz warunków dostawcy, które są sprzeczne lub odbiegają od poniższych warunków zakupu, chyba że potwierdziliśmy je na piśmie jako uzupełnienie naszych warunków zakupu i w ten sposób wyraziliśmy zgodę na ich ważność. Przyjęcie dostaw lub usług czy też ich pełna spłata z naszej strony nie stanowi potwierdzenia warunków sprzedaży dostawcy, nawet jeśli te znane są nam jako pozytywne.

 2. Nasze warunki zakupu obowiązują również w odniesieniu do wszystkich przyszłych transakcji z dostawcą.
2. Zamówienia
 1. Umowy, zamówienia, dokonania czynności prawnych i zlecenia dostawy, jak również ich zmiany lub uzupełnienia muszą być sporządzone w formie pisemnej. Zlecenia dostawy mogą być również realizowane poprzez zdalną transmisję danych lub faks.

 2. Uzgodnienia ustne po zawarciu umowy, w szczególności późniejsze zmiany i uzupełnienia naszych warunków zakupu - w tym klauzula formy pisemnej - oraz wszelkiego rodzaju ustalenia dodatkowe wymagają dla swej ważności również naszego pisemnego potwierdzenia.

 3. Kalkulacje kosztów są wiążące i nie są płatne, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.

 4. Dostawca jest zobowiązany do przyjęcia naszego zamówienia w ciągu 2 tygodni, w przeciwnym razie jesteśmy uprawnieni do anulowania zamówienia. Zlecenia dostawy stają się wiążące, jeśli dostawca nie zakwestionuje ich w terminie pięciu dni roboczych od ich otrzymania.

 5. W przypadku regularnie powtarzających się zamówień lub zleceń dostaw zamówienia/zlecenia dostawy  uprawniają dostawcę jedynie do produkcji ilości określonych dla pierwszych 4 (czterech) tygodni (zwolnienie do produkcji) i do pokrycia w materiał przez okres kolejnych 4 (cztery) tygodni ( zwolnienie materiału). Dopóki nie zostaną wprowadzone żadne zmiany w zamówieniach/zleceniach dostaw, okres zwolnienia do produkcji zostanie odpowiednio przedłużony na podstawie ostatniego przesłanego zamówienia/ zleceniach dostaw. Dalsze wydawanie materiałów może być dokonywane wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody odpowiedniego działu specjalistycznego.

 6. Jeżeli w zamówieniu nie określono żadnych dodatkowych wymagań, to przedmioty dostawy powinny mieć jakość handlową i - o ile istnieją normy przemysłowe i/lub przepisy, takie jak normy równoważne – przedmioty powinny być dostarczane zgodnie z takimi normami oraz wszelkimi ustalonymi certyfikatami kontroli jakości.

 7. W indywidualnych przypadkach obowiązują określone przez nas standardy zamówień oraz rysunki wraz ze specyfikacją tolerancji. Przyjmując zamówienie, dostawca oświadcza, że poprzez wgląd w istniejące plany zapoznał się z zakresem i rodzajem realizowanej usługi. W przypadku wystąpienia oczywistych błędów, w druku lub obliczeniach w samym zamówieniu oraz w przedłożonych przez nas dokumentach, rysunkach i planach, nie jest to dla nas żadnym zobowiązaniem. Dostawca jest zobligowany do poinformowania nas o takich błędach, aby nasze zamówienie mogło zostać poprawione i ponowione. Dotyczy to również niekompletnej dokumentacji i rysunków.
3. Czas dostawy, opóźnienie dostawy
 1. Terminy i okresy dostawy podane w zamówieniu są wiążące. Rozpoczynają swój bieg w dniu złożenia zamówienia. Decydujące znaczenie dla dotrzymania terminu dostawy lub okresu dostawy ma dla nas fakt wpływu towaru lub zrealizowania usługi. Jeżeli nie uzgodniono dostawy "loco fabryka" (DAP - dostawa do miejsca przeznaczenia lub DDP - dostarczenie na miejsce po opłaceniu cła zgodnie z INCOTERMS 2010), dostawca udostępni towar w odpowiednim czasie, biorąc pod uwagę czas przeładunku i wysyłki uzgodniony z spedytorem.

 2. Jeżeli dostawca przejął na siebie obowiązek ustawienia lub montażu, to pokryje, z zastrzeżeniem odrębnych przepisów, wszelkie niezbędne koszty dodatkowe, takie jak koszty podróży, dostarczenia narzędzi i wydatków na diety.

 3. Dostawca jest zobligowany do niezwłocznego poinformowania na piśmie naszego działu zamówień, jeśli wystąpią lub zaistnieją okoliczności wskazujące na to, że uzgodniony termin dostawy nie może zostać dotrzymany.

 4. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu dostawca nie jest w stanie dotrzymać przedłużonego terminu, zobowiązany jest na nasze żądanie do niezwłocznego przekazania form, narzędzi i innych przedmiotów potrzebnych do produkcji bez naliczania kosztów celem wykonania zastępczego we własnym zakresie, aby w miarę możliwości wyeliminować zakłócenia w produkcji z naszej strony. Jesteśmy zobowiązani do utrzymania w ruchu wymienionych przedmiotów podczas przekazania w użytkowanie. Dostawca wyraża zgodę na przekazanie w użytkowanie osobom trzecim. Zastosowanie ma § 602 niemieckiego kodeksu cywilnego.

 5. Wraz z dostarczeniem form; narzędzi i innych przedmiotów potrzebnych do produkcji, należy dostarczyć dwa opieczętowane wzorce ostatniego formowania (w przypadku narzędzi wieloelementowych zestaw). GERDES TECHNIK zwraca jeden wzorzec lub zestaw do dostawcy oznaczając go odpowiednim potwierdzeniem. GERDES TECHNIK postępuje w ten sam sposób przy zwrocie form, narzędzi i innych przedmiotów niezbędnych do produkcji. Niemożność zastosowania powyższej procedury nie zmienia pozostałych warunków.

 6. Przy zawieraniu umowy z dostawcą zastępczym GERDES TECHNIK uwzględnia odpowiednio interesy głównego dostawcy. W tym celu Dostawca poinformuje GERDES TECHNIK o prawdopodobnym czasie trwania przeszkody w dostawie oraz o przewidywanym terminie, w którym będzie w stanie dostarczyć towar ponownie. W przypadku zażegnania lub wobec zagrożenia roszczeniami odszkodowawczymi ze strony osób trzecich, jesteśmy uprawnieni do zlecenia wykonania zamówienia przez inną stronę, nawet jeśli wyeliminowano przeszkody w dostawie.

 7. Siła wyższa, spory pracownicze, niezawinione zakłócenia w funkcjonowaniu zakładu, niepokoje, działania władz i inne nieuniknione zdarzenia, uprawniają nas - nie naruszając naszych innych praw - do odstąpienia od umowy w całości lub w części, także jeśli ich czas trwania jest nieznaczny.

 8. W przypadku dostawy przed upływem terminu dostawy nie jesteśmy zobowiązani do jej odbioru. W takim przypadku zastrzegamy sobie prawo do zwrotu przedmiotu dostawy na koszt dostawcy. Jeżeli w przypadku przedwczesnej dostawy nie zwrócimy towaru, przedmiot dostawy zostanie przez nas przechowany do uzgodnionego terminu dostawy na koszt i ryzyko dostawcy. Płatność zostanie dokonana zgodnie z punktem 10.2, licząc od ustalonego terminu dostawy.

 9. W przypadku opóźnienia ze strony dostawcy jesteśmy uprawnieni do żądania zryczałtowanej szkody spowodowanej opóźnieniem w wysokości 0,8% wartości zamówienia za każdy dzień roboczy, jednak nie więcej niż 10% wartości zamówienia. Dalsze roszczenia prawne (w szczególności odstąpienie od umowy lub odszkodowanie z powodu niewywiązania się z umowy) pozostają zastrzeżone.

 10. Bezwarunkowe przyjęcie opóźnionej dostawy lub usługi nie stanowi zrzeczenia się wszelkich roszczeń odszkodowawczych, do których jesteśmy uprawnieni z tytułu opóźnionej dostawy lub usługi; obowiązuje to do momentu całkowitej płatności należnego nam wynagrodzenia za daną dostawę lub usługę.

 11. Dostawy częściowe są zasadniczo niedopuszczalne, chyba że wyraziliśmy na nie wyraźną zgodę (w formie pisemnej) lub są dla nas uzasadnione.

 12. W odniesieniu do ilości, ciężaru i wymiarów decydujące znaczenie mają wartości ustalone przez nas podczas kontroli towarów przychodzących, o ile nie zostanie wykazane inaczej. Akceptujemy tylko zamówione ilości lub ilości sztuk. Nadwyżka lub zaniżona dostawa możliwa jest tylko po uprzednim uzgodnieniu (w formie pisemnej).

 13. W odniesieniu do oprogramowania wchodzącego w zakres dostawy produktu, łącznie z jego dokumentacją, oprócz prawa użytkowania w zakresie przewidzianym przez prawo (§§ 69a i nast. UrhG) mamy także prawo użytkowania z uzgodnionymi właściwościami eksploatacyjnymi i w zakresie wymaganym dla umownego użytkowania produktu. Możemy również bez wyraźnej zgody, wykonać kopię zapasową

 14. Dostawca zapakuje artykuły w odpowiedni sposób. Winę za straty lub uszkodzenia zamówionego towaru powstałe podczas transportu wynikające z nieprawidłowego jego opakowania ponosi wyłącznie dostawca. W razie wątpliwości, odnotowane straty lub uszkodzenia transportowanych materiałów obowiązują jako skutek ich niewłaściwego opakowania.

 15. Wszelkie roszczenia dostawcy wobec osób trzecich z tytułu uszkodzenia towaru podczas transportu i wysyłki uważa się za przeniesione na nas niezależnie od pozostałych warunków.

 16. Zakładamy, że dostawca, jako dystrybutor towarów, posiada obszerną wiedzę na temat możliwych zagrożeń związanych z jego towarami w transporcie, pakowaniu, magazynowaniu itp. Przed przyjęciem zamówienia musi zatem sprawdzić, czy towary wymienione w zamówieniu lub ich części składowe mają być sklasyfikowane jako towary niebezpieczne (np. farby, kleje, chemikalia lub łatwo zapalające się, utleniające, wybuchowe, łatwopalne, toksyczne, radioaktywne, żrące lub towary podatne na samonagrzewanie). W takich przypadkach musi nas o tym natychmiast i wyczerpująco powiadomić.

 17. O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, do wszystkich dostaw należy dołączyć normalny dowód z podaniem dokładnej zawartości i naszego numeru zamówienia. Za faktycznie dostarczoną i decydującą dla ustalenia przeznaczenia uważana jest jednakże ilość i jakość towarów ustalona w naszym przedsiębiorstwie. Jesteśmy zwolnieni z obowiązku niezwłocznego zakwestionowania produktów
4. Przejście ryzyka

Ryzyko przechodzi na nas z chwilą przyjęcia towaru przez nas  lub przez naszych przedstawicieli w miejscu, do którego towar ma być dostarczony zgodnie z zamówieniem lub usługa zostanie wykonana. Podpunkt 3.9 pozostaje nienaruszony.

5. Sprawdzenie wad, rękojmia
 1. Nie jesteśmy zobowiązani do kontroli towaru po jego otrzymaniu. O ile i tak szybko jak to możliwe w ramach standardowego toku działalności gospodarczej, będziemy się starali zbadać towar w formie wyrywkowych próbek pod kątem braku jakichkolwiek wad, w szczególności również pod kątem wadliwości, kompletności i przydatności. Zastosowanie § 377 Kodeksu Cywilnego jest wykluczone w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne. W każdym przypadku reklamację uważa się za złożoną jeśli nastąpi to w terminie 30 dni od wykrycia nieprawidłowości lub innych zastrzeżeń. Dostawca odstępuje od wnoszenia zastrzeżeń dotyczących opóźnionego zgłoszenia braków.

 2. Roszczenia z tytułu gwarancji przysługują nam w całości i mają zastosowanie, o ile poniżej nie uzgodniono inaczej. Niezależnie od tego mamy prawo według własnego uznania zażądać od dostawcy usunięcia braków lub żądać dostawy zastępczej. W takim przypadku dostawca poniesie niezbędne koszty związane z usunięciem braków lub dostawą zamienną. Zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia odszkodowania.

 3. Jeżeli dostawca nie przystąpi do usunięcia braków natychmiast po naszym wezwaniu, jesteśmy uprawnieni w nagłych przypadkach, w szczególności by zapobiec poważnym zagrożeniom lub dla uniknięcia poważnych szkód, do samodzielnego podjęcia działań na koszt dostawcy lub zlecania ich osobom trzecim.

 4. Okres gwarancji na towary i usługi wynosi 36 miesięcy od momentu przejścia ryzyka, chyba że ustawowy minimalny okres gwarancji jest dłuższy lub przedmiot został użyty w obiekcie budowlanym zgodnie z jego normalnym przeznaczeniem i spowodował jego wadliwość.

 5. W przypadku wystąpienia wad prawnych dostawca zwalnia nas również z wszelkich zaistniałych roszczeń osób trzecich, chyba że dostawca nie odpowiada za wadę prawną. W odniesieniu do wad prawnych obowiązuje dziesięcioletni okres przedawnienia. Uwzględniając obowiązek staranności poprawnego przedsiębiorcy, mamy prawo do uzyskania zgody osoby uprawnionej na korzystanie z odpowiednich przedmiotów dostawy i usług na koszt dostawcy.

 6. Dostawca gwarantuje, że wszystkie dostawy są wolne od praw ochronnych osób trzecich, a w szczególności, że dostawa oraz użytkowane przedmioty dostawy nie naruszają patentów, licencji lub innych praw własności osób trzecich na terenie Niemiec. Jeżeli dostawca uzyskał wiedzę, że jego produkty są również dystrybuowane przez GERDES TECHNIK w określonych krajach, powyższe ma zastosowanie również do tych krajów.

 7. W przypadku roszczeń z tytułu wad w ramach przedawnienia naszych roszczeń gwarancyjnych uzdatnionych do ruchu lub naprawionych części z dostawy lub w przypadku dostaw zastępczych w ramach obowiązku dostawcy do wykonania świadczenia uzupełniającego, termin przedawnienia rozpoczyna się z chwilą całkowitego spełnienia przez dostawcę naszych roszczeń o świadczenia uzupełniające.

 8. Jeżeli z powodu wadliwości dostawy przedmiotu umowy poniesiemy koszty, w szczególności koszty transportu, podróży, robocizny, materiałów, odczytu lub koszty kontroli towarów przychodzących przekraczające zwykły zakres kontroli na wejściu, dostawca jest zobowiązany do pokrycia tych kosztów . Jesteśmy uprawnieni do przeprowadzenia kontroli wyrywkowej i, bez uszczerbku dla naszych pozostałych roszczeń, do całkowitego odrzucenia towaru w przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości jakościowych lub wartości AQL lub do sprawdzenia zawartości towaru w stu procentach na koszt i ryzyko dostawcy oraz do zażądania wymiany wadliwych części.

 9. W przypadku odbioru wyprodukowanych i/lub sprzedanych przez nas produktów z powodu wadliwości przedmiotu umowy dostarczonego przez dostawcę lub w przypadku gdy została w stosunku do nas obniżona cena zakupu lub gdy dochodzono wobec nas innych roszczeń z tego tytułu, zastrzegamy sobie prawo do działania zwrotnego wobec dostawcy. Nie wymaga się odrębnego terminu.

 10. Jesteśmy uprawnieni do żądania od dostawcy odszkodowania za wydatki, które musieliśmy ponieść w stosunku do naszego klienta, ponieważ ten ostatni ma względem nas prawo domagać się zwrotu kosztów z tytułu poniesienia dodatkowych nakładów, w szczególności kosztów transportu, podróży, robocizny, materiałów i kosztów odczytu.

 11. Niezależnie od postanowień punktu 5.4, termin przedawnienia w przypadkach 5.9 i 5.10 rozpoczyna się najwcześniej po dacie, w której spełniliśmy roszczenia wobec nas wysunięte przez naszego klienta, lecz najpóźniej pięć lat po odbiorze przez dostawcę, chyba że ustawowy okres rękojmi jest dłuższy.

 12. Jeżeli wada materiałowa ujawni się w ciągu sześciu miesięcy od momentu przeniesienia ryzyka, zakłada się, że wada występowała już w momencie przeniesienia ryzyka, chyba że założenie to jest zgodne z charakterem przedmiotu lub wady.
6. Przekazywanie zleceń

Przekazywanie zleceń osobom trzecim jest bez naszego pisemnego potwierdzenia niedozwolone i uprawnia nas do odstąpienia od umowy w całości lub w części oraz (lub) do dochodzenia odszkodowania.

7. Zastrzeżenie własności, dostawa alternatywna
 1. Jeśli dostarczamy części do dostawcy, zastrzegamy sobie prawo własności do nich. Mogą one być używane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. Przeróbka lub modyfikacja przez dostawcę odbywa się na naszą rzecz. W przypadku przeróbki lub zmieszania naszego towaru zastrzeżonego z innymi, nienależącymi do nas przedmiotami, nabędziemy współwłasność nowego przedmiotu proporcjonalnie do wartości naszego przedmiotu (cena zakupu plus VAT) do innych przetworzonych przedmiotów w momencie przeróbki. W przypadku zmniejszenia wartości i strat należy wypłacić rekompensatę.

 2. Jeżeli dostarczona przez nas rzecz zostanie nierozdzielnie przemieszana z innymi, nienależącymi do nas rzeczami, nabędziemy współwłasność tej rzeczy proporcjonalnie do wartości rzeczy będącej przedmiotem zastrzeżenia własności (cena zakupu plus podatek VAT) do innych połączonych rzeczy w momencie ich wymieszania. Jeżeli pomieszanie odbywa się w taki sposób, że przedmiot dostawcy należy uznać za przedmiot główny, uznaje się za uzgodnione, że dostawca przenosi na nas proporcjonalnie współwłasność; dostawca zachowa w naszym imieniu wyłączną własność lub współwłasność.
8. Dostawa według specyfikacji, rysunków i naszych modeli
 1. Jeżeli zamówione przez nas towary są produkowane zgodnie z naszymi specyfikacjami, rysunkami lub modelami, obowiązują następujące ustalenia: Zamówione przez nas artykuły i urządzenia przeznaczone do ich produkcji mogą być dostarczane osobom trzecim tylko za naszą wyraźną zgodą. Jest tak również wtedy, gdy dostawca wykorzystuje wszystkie urządzenia itp. na własny koszt lub gdy odmawiamy przyjęcia zamówionego towaru z powodu opóźnionej lub nieprawidłowej dostawy lub gdy mimo prawidłowej dostawy powstrzymujemy się od dalszych zamówień.

 2. Jeżeli dostawca dokona ulepszeń w związku z realizacją zamówień, będziemy mieli prawo do bezpłatnego, niewyłącznego korzystania z przedmiotu, udoskonaleń i ewentualnych praw ochronnych.
9. Zawiadomienie o wysyłce i faktury

Zastosowanie mają postanowienia zawarte w naszych zamówieniach i zleceniach dostawy. Faktury muszą być wysłane na nadrukowany adres niezwłocznie w dwóch egzemplarzach dla każdej dostawy, z podaniem znaków i numerów zamówienia oraz numeru pozycji,  dla każdej pojedynczej pozycji; faktura nie może być dołączana do przesyłek. Drugi egzemplarz musi być wyraźnie oznaczony jako taki. W przypadku nieprzestrzegania tych zasad faktury uważa się za niewystawione do wyjaśnienia lub uzupełnienia ich przez dostawcę. Termin płatności należności przez dostawcę zostaje przesunięty do czasu wyjaśnienia lub uzupełnienia. To samo stosuje się odpowiednio do dowodów dostawy, kwitów wysyłkowych oraz innych towarzyszących dokumentów przewozowych.

10. Płatności
 1. Cena podana w zamówieniu jest wiążąca. W przypadku braku pisemnej umowy stanowiącej inaczej, cena obejmuje dostawę "franco siedziba", opłacone cło (DDP zgodnie z handlowymi normami Incoterms 2010), w tym opakowania i ubezpieczenia, ale bez podatku VAT, lub dostawę do miejsca określonego w zamówieniu. W przeciwnym razie dostawca musi, z uwzględnieniem czasu uzgodnionego ze spedytorem udostępnić towar w odpowiednim czasie na przeładunek i wysyłkę. Jeżeli w drodze wyjątku opakowanie zostanie nam zafakturowane oddzielnie na podstawie oddzielnej umowy, jesteśmy uprawnieni do odesłania go do dostawcy bez opłaty za fracht, za zapisaniem na dobro rachunku w wysokości 2/3 wartości opakowania wynikającej z faktury. Dostawca może stosować wyłącznie materiały opakowaniowe przyjazne dla środowiska. Jeżeli strony uzgodnią pobranie opłaty za opakowanie, będzie ona naliczana wyłącznie po cenie kosztów własnych.

 2. Płatności należy dokonać po otrzymaniu i zatwierdzeniu jakości towaru w ciągu 14 dni z 3%, w ciągu 30 dni z 2% skontem (rabatem za płatność gotówkową) lub w ciągu 60 dni od daty wystawienia faktury netto, przy czym warunkiem koniecznym do dokonania płatności jest uprzednie dostarczenie nam przez dostawcę wszystkich dokumentów należnych z tytułu umowy w pełnej i czytelnej formie (np. certyfikatów, dokumentacji, protokołów z badań itp.). W przypadku odbioru towaru po otrzymaniu faktury, termin płatności rozpoczyna się od daty odbioru towaru. Płatność odbywa się z zastrzeżeniem sprawdzenia faktury.

 3. Odstąpienie roszczeń jest możliwe tylko za naszą pisemną zgodą.

 4. Jeżeli do czasu dostawy dostawca obniży ceny, to skorzystamy z tej obniżki.
11. Odpowiedzialność za produkt, zwolnienie z odpowiedzialności

W przypadku dochodzenia wobec nas roszczeń, które odnoszą się do towarów dostawcy,  z powodu naruszenia urzędowych przepisów bezpieczeństwa lub z związku z przepisami dotyczącymi odpowiedzialności za produkt w kraju i za granicą lub z powodu wadliwości produktu, jesteśmy uprawnieni do żądania od dostawcy rekompensaty za tę szkodę, o tyle, o ile została ona wywołana przez produkty przez niego dostarczone. Szkoda ta obejmuje również koszty koniecznego działania w celu wycofania produktu z rynku. Jeżeli wada wystąpi w części dostarczonej przez dostawcę, przyjmuje się, że wada wystąpiła wyłącznie w zakresie odpowiedzialności dostawcy.

12. Prawa do odstąpienia i wypowiedzenia umowy
 1. Oprócz ustawowych praw do odstąpienia od umowy, jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym jeśli,
  • dostawca przestał zaopatrywać swoich klientów,
  • dostawca naruszy zobowiązanie wynikające z umowy dostawy i nie rozwiąże sytuacji w rozsądnym terminie nieprzekraczającym 30 dni od powiadomienia o naruszeniu,
  • wystąpi lub może wystąpić znaczne pogorszenie sytuacji finansowej dostawcy i w ten sposób zagrożone będzie w stosunku do nas wywiązanie się z obowiązku dostawy
  • dostawca stanie się niewypłacalny lub nadmiernie zadłużony, lub
  • kiedy dostawca przestanie dokonywać płatności.

 2. Jesteśmy również uprawnieni do odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy, jeżeli dostawca wystąpi z wnioskiem o wszczęcie postępowania upadłościowego lub równoważnego postępowania spłaty zadłużenia w odniesieniu do swojego majątku.

 3. Jeżeli dostawca wykonał świadczenie częściowo, jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od całej umowy tylko wtedy, gdy nie mamy żadnego pożytku z tytułu świadczenia częściowego.
 4. W przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy na podstawie powyższych umownych praw do odstąpienia lub rozwiązania umowy, to dostawca zrekompensuje nam wszelkie poniesione w związku z tym straty, chyba że dostawca nie jest odpowiedzialny za powstanie praw do odstąpienia lub rozwiązania umowy. 

 5. Prawa i roszczenia prawne nie są ograniczone przepisami zawartymi w pkt 12.
13. Odpowiedzialność

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody z powodu  zwykłej nieumyślności spowodowane przez nas, naszych przedstawicieli ustawowych lub osoby, którym powierzyliśmy wykonanie zobowiązania. Ma to zastosowanie niezależnie od charakteru prawnego dochodzonego roszczenia, w szczególności z tytułu opóźnienia, innego naruszenia zobowiązań lub czynu zabronionego. Ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy szkód wynikających z narażenia życia, uszkodzenia ciała lub zdrowia oraz naruszenia istotnych zobowiązań umownych. W przypadku naruszenia zobowiązań umownych innych niż istotne ponosimy odpowiedzialność za straty materialne tylko w takim zakresie i wysokości, w jakim ze stratami tymi  należało się liczyć zasadniczo w momencie zawierania umowy. Sprzedawca odpowiada za wszelkie szkody, które powstały w wyniku zaniedbania lub działania nieumyślnego lub zamierzonego ze strony sprzedawcy, jego prawnego przedstawiciela lub pomocników wykonawczych.

14. Kompensacja

Nasze prawo do potrącenia lub wykonania prawa zatrzymania towaru nie może być ograniczone. Dostawca jest uprawniony do potrącenia roszczeń wzajemnych tylko wtedy i tylko w zakresie, w jakim są one bezsporne lub zostały prawomocnie stwierdzone.

15. Dokumenty i tajemnica służbowa
 1. Wszelkie udostępnione przez nas informacje handlowe lub techniczne (w tym właściwości, które można uzyskać na podstawie przekazanych przedmiotów, dokumentów lub oprogramowania, a także innej wiedzy lub doświadczenia) są poufne wobec osób trzecich, o ile nie zostaną one podane w sposób udokumentowany do wiadomości publicznej i mogą być udostępniane we własnym zakładzie Dostawcy wyłącznie osobom, które muszą zostać powołane do wykorzystania ich w celu realizacji dostawy do nas i które są również zobowiązane do zachowania tajemnicy; informacje te pozostają  naszą wyłączną własnością. Bez naszej uprzedniej pisemnej zgody, informacje te - z wyjątkiem celów związanych z dostawami do nas - lub produkty wytworzone lub oznakowane przy pomocy tych  informacji i środków produkcji, marek i opakowań, nie mogą być powielane lub wykorzystywane w związku z ich wartością, ani ostatecznie przekazywane osobom trzecim. Na nasze żądanie wszystkie informacje pochodzące od nas (w tym wszelkie wykonane kopie lub zapisy) oraz przedmioty przekazane na zasadzie pożyczki,  winny być nam  w całości zwrócone lub zniszczone. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do takich informacji (w tym prawa autorskie i prawo do zgłoszenia praw ochrony własności przemysłowej, takich jak patenty, wzory użytkowe, ochrona topografii układów scalonych itp.) O ile zostały one nam udostępnione przez osoby trzecie, to zastrzeżenie praw obowiązuje również na rzecz tych osób trzecich.

 2. Produkty, które są tworzone według opracowanych przez nas dokumentów, takich jak rysunki, modele itp. lub według naszych poufnych informacji lub przy użyciu naszych narzędzi lub narzędzi skonstruowanych na bazie naszych narzędzi, nie mogą być wykorzystywane ani przez dostawcę ani oferowane lub dostarczane osobom trzecim. Dotyczy to również odpowiednio naszych zleceń drukowanych.
16. Wykonanie prac
 1. Osoby, które wykonują prace na terenie naszego zakładu produkcyjnego w ramach realizacji umowy, muszą przestrzegać przepisów obowiązujących w danym przedsiębiorstwie. Odpowiedzialność za wypadki z udziałem tych osób na terenie zakładu jest wykluczona, chyba że zostały one spowodowane umyślnym lub rażąco niedbałym naruszeniem obowiązków przez naszych przedstawicieli prawnych lub pełnomocników wykonawczych.

 2. Dostawca, który w ramach zawartej z nami umowy musi świadczyć usługi lub wykonywać prace w naszym zakładzie, jest zobowiązany do zapewnienia swoim prawnym przedstawicielom, pomocnikom wykonawczym i innym pracownikom wystarczającej ochrony ubezpieczeniowej od wypadków przy pracy.
17. Koszty ubezpieczenia

Koszty ubezpieczenia ponosimy po uprzednim pisemnym uzgodnieniu.

18. Miejsce wykonania świadczenia , Siedziba właściwego sądu
 1. O ile umowa nie stanowi inaczej, miejscem wykonania zobowiązania jest miejsce, do którego towary mają być dostarczone zgodnie z zamówieniem lub gdzie usługa ma być wykonana

 2. Miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów prawnych wynikających bezpośrednio lub pośrednio ze stosunków umownych opartych na niniejszych Warunkach Zakupu jest Detmold. Mamy jednak prawo, według własnego uznania, pozwać dostawcę w miejscu prowadzenia przez niego działalności gospodarczej lub w miejscu, w którym znajduje się jego oddział lub sąd miejsca wykonania zobowiązania.
19. Kontrola eksportu, zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia i środowiska REACH
 1. Dostawca jest zobowiązany do poinformowania nas o wszelkich obowiązkach uzyskania pozwolenia na wywożenie swoich towarów zgodnie z przepisami eksportowymi i celnymi niemieckimi, europejskimi i USA, jak również przepisami eksportowymi i celnymi kraju pochodzenia jego towarów w ofertach, potwierdzeniach zamówień, fakturach i innych dokumentach handlowych oraz do wskazania osoby kontaktowej w swojej firmie w celu wyjaśnienia wszelkich kwestii spornych. 

 2. Dostawca zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich przepisów rozporządzenia europejskiego (WE) nr 1907/2006 (REACH). Zapewnia on, że jego produkty są zarejestrowane zgodnie ze znanym mu sposobem użytkowania zgodnie z rozporządzeniem. Bezzwłocznie wypełni on swoje obowiązki - np. przygotuje i wyda kartę charakterystyki bezpieczeństwa.
20. Postanowienia ogólne
 1. Rozstrzyganie sporów wynikających z niniejszego stosunku umownego i relacji umownych z nami podlegają wyłącznie przepisom prawa niemieckiego z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) i ustawy kolizyjnej.

 2. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszych warunków i innych zawartych umów jest lub stanie się nieważne, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień. Strony umowy są zobowiązane do zastąpienia nieważnego postanowienia postanowieniem, które jest możliwie najbliższe ekonomicznemu celowi nieważnego postanowienia. To samo odnosi się do luk prawnych .

Ogólne warunki zakupuGerdes Kunststoff-Technik GmbH
Tel.: +49 (0)5262 940-0
Mail:

Grupa spółek

Logo PRETTL Grupa przedsiębiorstw

Od 2014 r. jesteśmy członkiem
grupy spółek PRETTL.

Do strony internetowej

Pliki cookie ułatwiają korzystanie z naszych usług. Korzystając z naszych usług, wyrażacie Państwo zgodę na używanie przez nas plików cookie.